Privacyverklaring

Floating Drones is onderdeel van Movida Nederland B.V  te Lelystad. Movida respecteert uw privacy en houdt zich aan de privacyregels. Movida draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die over u worden verkregen of die u aan Movida beschikbaar stelt, vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt.

1. Definities

In deze Privacyverklaring komt een aantal definities vaker terug. Deze worden voor u hierna toegelicht, waarbij deze ook in het meervoud terug kunnen komen:

 1. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke vanaf 25 mei 2018 geldt.
 2. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 3. Opdrachtgever: elke partij die met Movida een overeenkomst sluit ten gevolge waarvan een verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.
 4. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 5. Privacyverklaring: deze privacyverklaring van Movida die toeziet op de verwerking van Persoonsgegevens.
 6. Movida: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Movida B.V., gevestigd te (8226 JX) Lelystad, aan de Ketelmeerstraat 198. (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).
 7. Verwerken/verwerking: alle (reeks van) handelingen, zoals: het verzamelen, vastleggen, registreren, redigeren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.
 8. Website: deze website van Movida, te weten: https://www.floatingdrones.nl/

2. Wat wij doen

Movida is een toonaangevende onderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met telecom. Zo organiseert Movida de levering, het installeren en onderhouden van communicatieapparatuur en het ontzorgen van bedrijven met betrekking tot de inrichting van telecombeheer. Over telecom gerelateerde kwesties geeft Movida ook advies en support.

Om haar doelen te kunnen verwezenlijken verwerkt Movida Persoonsgegevens.

3. De rechtsgronden waarop en doelen waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken

Movida verwerkt uitsluitend uw Persoonsgegevens wanneer:

 • het noodzakelijk is om de overeenkomst die we met een Opdrachtgever zijn overeengekomen of overeen gaan komen goed uit te kunnen voeren;
 • Het verzamelen en vastleggen van gegevens, zoals naamgegevens, adresgegevens, contactgegevens en bankrekeningnummers, van (potentiële) Opdrachtgevers en de desbetreffende contactpersonen om opdrachten te kunnen vervullen en contracten op te stellen, kan noodzakelijk zijn om de (potentiële) overeenkomst met de Opdrachtgever goed uit te kunnen voeren.
 • Het ontvangen, verwerken en beantwoorden van zakelijke e-mail en telefonie waarbij uw naam, e-mail, de inhoud van uw e-mails en telefoongesprekken worden verwerkt kan ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Movida. Movida heeft hiervoor mede een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Het versturen en ontvangen van facturen kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Movida. Movida heeft hiervoor mede een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Het verwerken van uw naam, contactgegevens, uw functie, uw toestelgebruik, uw toestelinformatie en installatievoorkeuren voor de installatie- en reparatiewerkzaamheden aan uw apparaten en toestellen kan ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan de overeenkomst.
 • er door Movida aan een wettelijke verplichting voldaan moet worden;
 • Het bijhouden van de financiële administratie waarbij uw naam, adres, functie, personeelsnummer, contactgegevens en financiële transacties worden verwerkt kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke, zoals een fiscale, verplichting.
 • er een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bestaat van Movida (Movida weegt vanzelfsprekend af of daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy).
 • Voor het ontvangen, verwerken en beantwoorden van zakelijke e-mail en telefonie waarbij uw naam, e-mail, de inhoud van uw e-mails en telefoongesprekken worden verwerkt heeft Movida een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Voor het onderhouden en opbouwen van een zakelijk netwerk waarbij uw naam, contactgegevens, verjaardag, geslacht, functie en interesses worden verwerkt heeft Movida ook een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Ook voor het optimaliseren en verbeteren van (de gebruikservaring van) de Website waarbij een IP-adres en het surfgedrag op de Website van een Gebruiker worden verwerkt heeft Movida een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Lees hierover meer bij Google Analyticsin deze privacyverklaring.
 • u toestemming heeft gegeven om uw e-mail en naam te verwerken voor het kunnen toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten. U mag deze toestemming op ieder moment intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@movida.nl. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerder verleende toestemming. Verdere verwerking kan dan wel nog plaatsvinden op basis van een andere grondslag, zoals een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting.

4. Welke categorieën Persoonsgegevens wij verwerken

Movida verwerkt, zoals hierboven al per doel is beschreven, de volgende Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening:

 • naamgegevens (voornaam, achternaam en voorletters);
 • adresgegevens, woonplaatsgegevens;
 • contactgegevens, interesses, verjaardagen en geslacht;
 • functie en beroepsactiviteit van (contactpersonen van) Opdrachtgevers;
 • toestel/apparaat informatie, toestelgebruik en installatievoorkeuren van toestellen/apparaten;
 • surfgedrag, toestelinformatie en IP adres;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van andere wet- en regelgeving.

5. Wie Persoonsgegevens ontvangt

Movida verstrekt Persoonsgegevens aan partijen die voor Movida (verwerkings)diensten leveren, zoals onze externe softwareleveranciers en nieuwsbrief verzorger. Ook kunnen wij op uw verzoek uw gegevens delen met andere partijen in verband met dataportabiliteit. Movida is wettelijk verplicht gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst. Movida kan haar bedrijf (deels) verkopen of overdragen. Deel van de verkoop of overdracht houdt in dat wij Persoonsgegevens kunnen doorgeven aan iedereen die daarbij betrokken is.

Movida verstrekt Persoonsgegevens aan derden, wanneer dat op basis van een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang, de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst verplicht is, of met uw toestemming mogelijk is.

6. Welke rechten u heeft

In de AVG is een aantal rechten voor u vastgelegd die Movida hierna graag voor u opsomt:

 • Recht op inzage: u heeft de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens die Movida verwerkt op te vragen, in te zien en te controleren of, en op welke manier, uw Persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie: als duidelijk wordt dat uw Persoonsgegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij Movida om dit te corrigeren.
 • Recht op beperking: u heeft het recht aan Movida te vragen om uw Persoonsgegevens minder te gebruiken.
 • Recht op wissing: u heeft het recht om Movida te verzoeken uw Persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden uw digitale Persoonsgegevens op te vragen om deze op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook heeft u het recht om Movida te verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Recht op klacht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dit verzoek kan per e-mail naar info@movida.nlof per brief naar:

Movida Nederland B.V.
O.v.v. privacy
Ketelmeerstraat 182
8226 JX LELYSTAD

Wij hanteren een reactietermijn van vier (4) weken, ingaand op de dag van ontvangst van uw verzoek. Wij zullen daarbij beoordelen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Aan de hand van een verzoek kunnen wij ook aanvullende informatie opvragen, bijvoorbeeld om uw identiteit te controleren. Als uw verzoek niet door ons wordt opgevolgd, zal dit door ons aan u worden toegelicht en heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. U kunt dit bezwaar eveneens sturen naar onze contactgegevens.

7. Geheimhouding

Wij waarborgen uw privacybelangen en nemen vertrouwelijkheid in acht bij de verwerking van Persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de verplichtingen die de AVG ons voorschrijft. Medewerkers van Movida gaan vertrouwelijk met Persoonsgegevens om en worden daar contractueel toe gehouden. Persoonsgegevens worden binnen Movida enkel verstrekt aan medewerkers van Movida die op grond van hun functie toegang tot deze Persoonsgegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie.

8. Beveiliging Persoonsgegevens

Movida heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van privacygevoelige gegevens, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van Persoonsgegevens, alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, zoals inbraak en diefstal.

9. Welke bewaartermijnen er gelden

Movida bewaart uw Persoonsgegevens om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te kunnen bereiken. Movida sluit aan bij (i) de wettelijke bewaartermijnen, zoals een fiscale termijn van 7 jaar, (ii) de richtlijnen van de toezichthouder en (iii) de termijnen die zij in het kader van opslagbeperking in acht neemt, waarbij Movida het uitgangspunt neemt dat uw Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan voor het doel strikt noodzakelijk is. Mocht u een vraag hebben over de bewaartermijnen die Movida hanteert neemt u dan gerust contact op via: info@movida.nl.

10. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics verzamelt uw IP-adres en informatie over uw surfgedrag op onze Website en over de tijdsduur van uw bezoek aan onze Website. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt en om rapporten over onze Website aan ons te kunnen verstrekken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten (er zijn passende maatregelen getroffen waardoor hetzelfde niveau van gegevensbescherming in de Verenigde Staten als in Europa is gewaarborgd). Wij slaan de rapporten zelf ook op in ons software systeem.

Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Uw IP adres wordt bijvoorbeeld anoniem verzonden door het laatste octet in de reeks te verwijderen en het is Google niet toegestaan gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten.Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst gesloten tussen Movida en Google. De maximale bewaartermijn van de gegevens is door ons ingesteld op de kortst mogelijke termijn, namelijk 14 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens automatisch worden verwijderd. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze Website te blijven verbeteren en te optimaliseren door met behulp van Google Analytics algemene statistieken van Gebruikers te verkrijgen.

Via deze link kunt u zich afmelden voor Google Analytics. Ook willen wij u wijzen op het privacybeleid van Google Analytics.

11. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Het staat Movida vrij om deze Privacyverklaring te wijzigen. Bij een belangrijke wijziging zal Movida hiervan apart mededeling doen op haar Website en u daarvan op de hoogte brengen. Ook adviseert Movida iedereen, waaronder Opdrachtgevers en Gebruikers, met enige regelmaat de Website te bekijken om vast te stellen of er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze Privacyverklaring verdere vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen onder Movida Nederland B.V., Ketelmeerstraat 182, 8226 JX LELYSTAD of per e-mail naar info@movida.nl

Contact

FloatingDrones is onderdeel van Movida Nederland B.V.

Ketelmeerstraat 182,

8226 JX, Lelystad

info@floatingdrones.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel: 78417341

BTW-nummer: NL861385342B01

IBAN: NL06ABNA0555900177

We verkopen wereldwijd aan particulieren  & bedrijven - Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW